Sportrecht

 • Arbeidsovereenkomsten en sociaal statuut betaalde en niet – betaalde sportbeoefenaars
 • Transfergeschillen
 • Sponsoringsovereenkomsten
 • Sportmakelaarsovereenkomsten (geregistreerde tussenpersonen)
 • Dopinggeschillen
 • Selectiecriteria
 • Financial Fair Play
 • Match-Fixing
 • Tuchtprocedures in sportrecht

Voor wie?

 • Sporters (professionals en amateurs)
 • Trainers
 • Sportclubs
 • Spelersmakelaars (=geregistreerde tussenpersonen)
 • Sportfederaties
 • Overheden

Sportrecht is de verzamelnaam voor alle juridische kwesties die betrekking hebben op de sportwereld en omvat zowel arbeidsrechtelijke kwesties
(opstellen/ontbinden van arbeidsovereenkomsten, vergoedingen wegens contractbreuk, opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen)
als contractenrecht (sponsoringsovereenkomsten, overeenkomsten met spelersmakelaars of geregistreerde tussenpersonen),
transfergeschillen, sociaal recht (sociaal statuut sportbeoefenaar), strafrecht (match-fixing),
dopingzaken, tuchtzaken (o.a. schorsingen), reglementaire geschillen, Financial Fair Play, etc.

Bij de toepassing van deze verschillende rechtsdomeinen in de sportwereld dient echter rekening te worden gehouden met de specificiteit van de sport.
Zo begaat een voetballer die een andere speler onderuit haalt op het veld (“tackelen”) een overtreding die gesanctioneerd kan worden met
een gele of rode kaart (en schorsingen), doch zal hij slechts in zeer uitzonderlijke gevallen strafrechtelijk vervolgd worden voor “slagen en verwondingen”.
Er dient dan ook een onderscheid te worden gemaakt tussen de toepasselijke wetgeving enerzijds en de specifieke reglementen die van
toepassing zijn bij het uitoefenen van een bepaalde sport anderzijds.

Als sportbeoefenaar of trainer (coach) kunnen wij uw belangen waarborgen op diverse vlakken en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.
Zo kunnen wij spelers bijstaan in arbitrage- en tuchtzaken bij de desbetreffende nationale en internationale federaties.
Wij verlenen advies en bijstand bij het opstellen of ontbinden van arbeidsovereenkomsten met sportclubs, onderhandelingen omtrent de
financiële zaken in arbeidsovereenkomsten met clubs (loon, premies, tekengelden, portretrechten, etc.),
adviesverlening omtrent het sociaal statuut van sportbeoefenaars, het verlenen van bijstand aan spelers inzake transfers en/of transfergeschillen,
geschillen inzake selectiecriteria, dopinggeschillen, etc.

Door onze doorgedreven kennis van o.a. de reglementen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB),
de “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players” (FIFA RSTP) en de “FIFA Disciplinary Code”
kunnen wij professionele voetballers begeleiden bij het onderhandelen van contracten, verloningen,
geschillen in geval van contractbreuk, transfergeschillen, etc.
Uiteraard behandelen wij ook de belangen van spelers en trainers niet enkel in het voetbal,
maar ook in andere sporten als wielrennen, tennis, basketbal, volleybal, handbal, skiën, hockey, atletiek, etc..

Tevens beschikken wij over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van specialisten
(buitenlandse sportrechtadvocaten, fiscalisten, vermogensplanners, sportartsen, sportpsychologen,…)
op wie wij een beroep kunnen doet teneinde de belangen van de spelers en trainers, zo nodig multidisciplinair, optimaal te kunnen waarborgen.

Als sportclub is het belangrijk steeds te handelen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale reglementen.
Op nationaal vlak kunnen wij clubs adviseren omtrent de nationale wetgeving, de statuten en de reglementen van de diverse sportfederaties.
Op internationaal vlak geven wij advies omtrent de reglementeringen van de internationale sportfederaties en kunnen wij uw club vertegenwoordigen
voor het internationaal arbitragehof voor de sport (TAS/CAS). Op die manier kunnen wij clubs met raad en daad bijstaan bij (evt. grensoverschrijdende)
onderhandelingen en/of geschillen met spelers, clubs, coaches, federaties, spelersmakelaars (tussenpersonen/”intermediaries”), sponsors en overheden.
Verder volgen wij de recente ontwikkelingen in de toepasselijke reglementeringen op de voet. Vooral op internationaal vlak zijn er een aantal
recente ontwikkelingen die een grote impact hebben op clubs en ploegen : opleidingsvergoedingen, solidariteitsbijdragen,
financial fair play, match fixing, third party ownerschip (TPO), WADA-code, etc.).
Gezien de gevolgde opleidingen kunnen wij met uw sportvereniging ook op vlak van sportmanagement meedenken en adviseren.

Wij verlenen tevens advies aan spelersmakelaars (nu: geregistreerde tussenpersonen of intermediaries) bij het opstellen van overeenkomsten
met spelers in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale reglementeringen. Recent werd de toepasselijke reglementering
voor voetbalmakelaars grondig gewijzigd met het in werking treden van de “FIFA Regulations on Intermediaries” (internationaal) en het
“Reglement betreffende de samenwerking met Tussenpersonen (nationaal). Wij zorgen er voor dat u uw activiteiten als “tussenpersoon”
op optimale en juridisch correcte wijze kan uitvoeren en lichten u tevens in omtrent de registratieprocedures.

Ook sportfederaties kunnen wij advies verlenen inzake de conformiteit van hun reglementen met nationale wetgeving en met de toepasselijke
internationale reglementen van hun respectievelijke federaties.

Als overheid kan u een beroep op ons doen teneinde u te laten adviseren omtrent de toepasselijke sportreglementen van de verscheidene
nationale en internationale sportfederaties. Zo kunnen wij u bij onderhandelingen, overeenkomsten en/of geschillen met sportclubs,
sportbeoefenaars of federaties advies verlenen omtrent de specificiteit van de sport en de daarmee verbonden reglementering.

Waar?

Aan de onderhandelingstafel in binnen- en buitenland.

Bij procedures nationaal:

 • Rechtbanken : Kortgeding, Rechtbank van Eerste Aanleg, Rechtbank van Koophandel, Hof van Beroep
 • Arbitrage: Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS)
 • Sportfederaties (KBVB, KBWB, KBBB, KBSF, KBT, etc.)
 • Administratieve rechtscolleges bij de Vlaamse of federale overheid

Bij procedures internationaal:

 • Arbitrage: Tribunal Arbitral du Sport (TAS)/ Court of Arbitration for Sport (CAS), UEFA Disciplinairy Bodies, FIFA Dispute Resolution Chamber
  (FIFA DRC), FIFA Players’ Status Committee (FIFA PSC), FIFA Appeal Committee,etc.
 • Rechtbanken: desgevallend in samenwerking met buitenlandse sportrechtadvocaten
 • Sportfederaties (UEFA, FIFA, UCI,FIBA, FIS, ITF, etc.)

Door wie?