VERHAMME & PARTNERS

Advocaten

Tarieven

Betaling door uw verzekeraar?

Vooreerst gaan we met u na of u niet beschikt over een polis rechtsbijstand, eventueel in het kader van uw polis burgerlijke aansprakelijkheid (‘familiale verzekering’), uw autoverzekering, woningverzekering of de verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid. In dat geval neemt uw rechtsbijstandsverzekeraar onze erelonen en kosten veelal integraal voor haar rekening.


Heldere tarieven en facturatie

Bij de opstart van een dossier exact de totale kostprijs van onze tussenkomst bepalen, is helaas niet mogelijk. Men weet immers niet of een schriftelijke tussenkomst als advocaat zal volstaan, of er onderhandelingen zullen worden gevoerd,
dan wel een procedure in eerste aanleg en hoger beroep zal volgen. Dit neemt niet weg dat bij aanvang van een dossier duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt inzake transparante tarieven en facturatie.

Onze facturen bestaan uit vier onderdelen :

Het ereloon

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt het ereloon bepaald op basis van de effectief gepresteerde uren. Bij aanvang van onze tussenkomst wordt in overleg een uurtarief bepaald voor de prestaties geleverd door de advocaat. Bij de begroting van dit uurtarief kan onder meer rekening worden gehouden met het belang, de hoogdringendheid en de complexiteit van de zaak.

Dit uurloontarief varieert gebruikelijk tussen de 85 en 100 euro per prestatie-uur, excl.btw.
Het uurloontarief bedraagt minimaal 75 euro, excl. btw, terwijl ons kantoor een plafondtarief hanteert van maximaal 125 euro, excl. btw.

In geval uw dossier een gunstig eindresultaat kent, kan een succesfee bijkomend in rekening worden gebracht.

De kantoor- en administratiekosten

Enerzijds zijn er de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke aan uw dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door u gevraagde dienstverlening.

De vaste kantoorkosten (personeel, infrastructuur, hardware, software, onderhoud, materialen, enz.) worden verdeeld over alle dossiers aan de hand van de kantooreenheid van 10,00 euro (12,10 euro incl. btw) per bladzijde briefwisseling (brieven, faxen, e-mails, teksten).

Voor de andere dossiergebonden administratiekosten kan worden verwezen naar onze algemene voorwaarden (particulier) of algemene voorwaarden (ondernemingen)

De kosten voorgeschoten aan derden

Dit zijn ondermeer de kosten van griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden eenvoudig doorgerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer btw indien van toepassing).

Een belangrijk deel van deze kosten kan, bij procedure met gunstig eindresultaat, op de tegenpartij worden verhaald.

Voorschotten

Tijdens de behandeling van het dossier kunnen, mede met het oog op een spreiding van de kosten, één of meerdere voorschotten worden gevraagd die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beiden.
In de tussentijdse factuur of eindfactuur worden deze voorschotten uiteraard in mindering gebracht.

Geen verrassingen

Bij afsluiting van het dossier ontvangt u een eindfactuur met een gedetailleerd overzicht van alle prestaties en kosten.

U kan lopende het dossier op elk moment aan de advocaat die uw dossier behandelt een gedetailleerd
overzicht van de geleverde prestaties en kosten opvragen.

Tevens kan u opteren voor tussentijdse facturatie op vaste tijdstippen,
bijv. per maand of per drie maanden, telkens op basis van een detail met de prestaties en de kosten.

Tot slot verwijzen we naar onze algemene voorwaarden (particulier) of algemene voorwaarden (ondernemingen).